ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

REFLEX

Χρώμα «διαγράμμισης» αλκυδικών ρητινών με χλωροκαουτσούκ

NOVEPOX

Eποξειδικό χρώμα 2 συστατικών