ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

NAVICOT

Αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα

NAVILAC

Βερνικόχρωμα θαλάσσης για τα έξαλα σκαφών

BOATLAC

Χρώμα πολυουρεθάνης δύο συστατικών