ΧΡΩΤΕΧ

Τέχνη στο χώρο. Τεχνολογία στο χρώμα.

AQUAVEL

Υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών

VELATURA AQUA

Oικολογικό υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων νερού

VELATURA

Υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων